CZK
Váš nákupní košík:
 
 
 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tento nákupní a reklamační řád platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.potisktextilu.net. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a nakupujícího (zákazník, odběratel, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky – v případě spotřebitele obchodními podmínkami občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, v případě podnikatele obchodním zákoníkem , vše v platném znění.

 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s nákupním a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Zároveň je kupující dostatečně informován před odesláním objednávky o možnosti seznámit se s nákupním a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel / prodávající.

 2. Dodavatel / prodávající – osoba, která v rámci plnění smlouvy jedná v duchu podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby, a to buď své výroby nebo výroby jiných podnikatelů.

 3. Spotřebitel / kupující – osoba, která v rámci plnění smlouvy nejedná v duchu podnikatelské či jiné obchodní činnosti. Spotřebitel / kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky a služby za jiným než obchodním účelem, tudíž především pro svojí osobní potřebu a spotřebu.

 4. Kupní smlouva – návrh kupní smlouvy se uzavírá odesláním objednávky kupujícího / zákazníka prostřednictvím internetového obchodu www.textil-e-shop.cz a je uzavřena doručením zálohové faktury do emailové schránky kupujícího / zákazníka. Od tohoto okamžiku vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal vyplněním při registraci nebo objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a tyto získané údaje použije pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících z kupní smlouvy, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a státní moci.

 2. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a odesláním registračního formuláře – konkrétně tlačítkem „zaregistrovat“ – případně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře – konkrétně tlačítkem „odeslat“ – souhlasí ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů, které kupující poskytl prodávajícímu.

 3. Práva kupujícího k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.

 4. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na další osobní údaje ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, pravosti, pravdivosti a úplnosti osobních údajů uvedených kupujícím v registračním a objednávkovém formuláři.

 5. Uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, a naopak, je prodávajícím archivována, přičemž přístupná pouze přesně určeným pracovníkům.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, které jsou učiněny prostřednictvím internetového obchodu www.potisktextilu.net jsou závazné.

 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a podávajícím tzn. okamžikem, kdy kupujícímu je doručen e-mail se zálohovou fakturou ve formátu pdf, nejpozději 3.pracovní den po odeslání objednávky.

 3. Zásadní podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí označených symbolem hvězdičky (*).

 4. Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží včetně DPH.

 5. Cena za dopravu a další příplatky si může kupující ověřit na stránce

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení a převzetí zboží od dopravce.

 7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny za zboží, službu dá prodávající vědět kupujícímu, zda-li se změnou souhlasí.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně zrušit kupní smlouvu / nebo její návrh / zrušit objednávku. O tomto bude prodávající kupujícího informovat.

Zaslání a převzetí zboží

 1. Zboží je odesláno kupujícímu nejpozději do 7. pracovních dní, je-li na skladě, v opačném případě do 17.pracovních dní. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění odeslání, v tomto případě přijměte omluvu. O zpoždění odeslání nebo vyprodání zboží bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.

 2. Způsob dopravy a platby si kupující zvolí sám v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Možnosti dopravy: PPL nebo Osobní odběr v Praze. Možnosti platby: platba v hotovosti nebo dobírkou.

 3. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté jsou automaticky stornovány.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním a objednávkovém formuláři.

 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu / daňový doklad, případně i paragon /.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 1. Podle odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb.občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14.dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zaslat objednané zboží nepoškozené a v původním obalu zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátit zpět odpovídající částku – výhradně na bankovní účet a zkrácenou o poštovní náklady.

 2. V případě, že zákazník žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz, je povinen zaslat výrobek zpět bez známek použití, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu spolu s  fakturou / případně s dodacím listem – byl-li přiložen /.

 3. Při zasílání zpět je zákazník povinen vybrat vhodný obal, aby nedošlo k poškození během přepravy, dále je vhodné zásilku pojistit.

 4. Zboží které bude přepravou poškozené z důvodu nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 5. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při takovém zaslání bude zboží vráceno odesílateli / zákazníkovi.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, tudíž 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím objednaného zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě / je-li to možné/.

 2. Záruční doba 24 měsíců platí pro konečného spotřebitele.

 3. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.potisktextilu.net a právním řádem České republiky.

 4. Prodejce má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů od převzetí zásilky dopravcem

 5. Pokud zasíláte zboží na reklamaci, zvolte vhodný obal a do zásilky přiložte detailní popis závady. Reklamované zboží zasílejte na adresu internetového obchodu, kterou naleznete v části „kontakty“

 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodnou údržbu, /nedodržování pokynů symbolů údržby textilií/.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího – www.potisktextilu.net – v den odeslání objednávky kupujícího.

 2. Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení zde uvedena v platném znění v den odeslání objednávky, též platnou cenu uvedenou v internetovém obchodu www.potisktextilu.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


 

 
 

DARTTISK Petrohradská 141/52 Praha 10 - Vršovice
Telefon: +420 271 745 157   Mobil: +420 774 415 103-4
E-mail: darttisk@darttisk.cz
www.darttisk.cz

 
 
work